loading...
 

شاپ کیپر

شاپ کیپر

 1. شاپ کیپر
 2. سیسکو Cisco
http://rapidshare.com/files/218067022/ios.part01.rar
http://rapidshare.com/files/218066881/ios.part02.rar
http://rapidshare.com/files/218077025/ios.part03.rar
http://rapidshare.com/files/218075818/ios.part04.rar
http://rapidshare.com/files/218084162/ios.part05.rar
http://rapidshare.com/files/218080812/ios.part06.rar
http://rapidshare.com/files/218095084/ios.part07.rar
http://rapidshare.com/files/218111130/ios.part08.rar
http://rapidshare.com/files/218108970/ios.part09.rar
http://rapidshare.com/files/218110386/ios.part10.rar
http://rapidshare.com/files/218116563/ios.part11.rar
http://rapidshare.com/files/218124075/ios.part12.rar
http://rapidshare.com/files/218125956/ios.part13.rar
http://rapidshare.com/files/218132670/ios.part14.rar
http://rapidshare.com/files/218131899/ios.part15.rar
http://rapidshare.com/files/218142528/ios.part16.rar
http://rapidshare.com/files/218137213/ios.part17.rar
http://rapidshare.com/files/218154571/ios.part18.rar
http://rapidshare.com/files/218154553/ios.part19.rar
http://rapidshare.com/files/218160713/ios.part20.rar
http://rapidshare.com/files/218161014/ios.part21.rar
http://rapidshare.com/files/218170066/ios.part22.rar
http://rapidshare.com/files/218168164/ios.part23.rar
http://rapidshare.com/files/218177746/ios.part24.rar
http://rapidshare.com/files/218177194/ios.part25.rarکد: http://rapidshare.com/files/64476979/ata18x-v2-16-2-030909a-1.zip http://rapidshare.com/files/64476982/ata_03_01_02_h323_040927_1.zip http://rapidshare.com/files/64476996/c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC14.tar http://rapidshare.com/files/64476999/c2900xl-c3h2s-tar.120-5.WC16.tar http://rapidshare.com/files/64477006/c3500xl-c3h2s-tar.120-5.WC14.tar http://rapidshare.com/files/64477007/c2950-i6q4l2-tar.121-22.EA7.tar http://rapidshare.com/files/64477008/c5350-boot-mz.122-2.XB2 http://rapidshare.com/files/64477011/c2600-telco-mz.123-17a.bin http://rapidshare.com/files/64477033/c5350-is-mz.122-11.T.bin http://rapidshare.com/files/64477038/c5350-boot-mz.123-15.bin http://rapidshare.com/files/64477045/c2801-spservicesk9-mz.124-5a.bin http://rapidshare.com/files/64477050/c2800nm-spservicesk9-mz.124-5a.bin http://rapidshare.com/files/184870838/vcw-vfc-mz.c549.hc.11.41a.bin http://rapidshare.com/files/184870854/vcw-vfc-mz.c549.hc.11.41.bin http://rapidshare.com/files/187157924/c5300-boot-mz.123-19a.bin http://rapidshare.com/files/187158188/c5300-js-mz.123-18.bin http://rapidshare.com/files/187158058/c5300-i-mz.123-17a.bin http://rapidshare.com/files/187158188/c5300-js-mz.123-18.bin http://rapidshare.com/files/187158794/c5300-jk9s-mz.123-19.bin http://rapidshare.com/files/187158797/c5300-j-mz.123-17a.bin http://rapidshare.com/files/187158845/c5350-jk9s-mz.124-7a.bin http://rapidshare.com/files/187158850/c5350-js-mz.124-8.bin http://rapidshare.com/files/187159801/c5350-is-mz.124-7.bin http://rapidshare.com/files/187159862/c5350-js_ivs-mz.124-11.t.bin http://rapidshare.com/files/187160209/c5350-ik9s-mz.124-15.T.bin http://rapidshare.com/files/210712153/pix723.bin http://rapidshare.com/files/210758712/pix802.bin http://rapidshare.com/files/210763692/asa802-k8.bin http://rapidshare.com/files/217293871/c1700-k9o3sy7-mz.122-11.T10.bin http://rapidshare.com/files/217293872/c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA9.bin http://rapidshare.com/files/217293873/2950.tar http://rapidshare.com/files/217293889/c2960-lanbase-mz.122-35.SE5.bin http://rapidshare.com/files/217293892/c2600_mpls.bin http://rapidshare.com/files/217299947/c1700-y-mz.123-26.bin http://rapidshare.com/files/217300027/c1600-y-l.121-27b.bin http://rapidshare.com/files/217300034/c2600-ipbasek9-mz.124-21.bin http://rapidshare.com/files/217300077/c2500-i-l.121-27b.bin http://rapidshare.com/files/217300284/c3620-j1s3-mz.123-18.bin http://rapidshare.com/files/217650827/TT5800_TT2400_4M.zip http://rapidshare.com/files/217650886/c2600-i-mz.122-4.T1.bin http://rapidshare.com/files/217651059/c2600-is-mz.122-2.T.bin http://rapidshare.com/files/217651064/c2600-is-mz.122-8.T4.bin http://rapidshare.com/files/57877766/c2960-lanbasek9-mz.122-25.SEE4.bin http://rapidshare.com/files/57878050/asa706-k8.bin http://rapidshare.com/files/57925780/c7200-boot-mz.120-28d.bin http://rapidshare.com/files/57925782/pix635.bin http://rapidshare.com/files/57925795/pdm304.bin http://rapidshare.com/files/57925826/pix712.bin http://rapidshare.com/files/57925855/c831-k9o3sy6-mz.124-12c.bin http://rapidshare.com/files/57925868/c851-advsecurityk9-mz.124-11.T3.bin http://rapidshare.com/files/57925874/c850-advsecurityk9-mz.124-15.T1.bin http://rapidshare.com/files/57925877/rsp-boot-mz.124-12a.bin http://rapidshare.com/files/57925894/cat6000-supk8.8-5-3.bin http://rapidshare.com/files/57926066/c7200-ik9o3s-mz.124-12c.bin http://rapidshare.com/files/57926079/rsp-pv-mz.124-12c.bin http://rapidshare.com/files/57926099/rsp-ik9sv-mz.124-12a.bin http://rapidshare.com/files/57926108/rsp-ik9sv-mz.124-12c.bin http://rapidshare.com/files/57931711/c3560-advipservicesk9-mz.122-40.SE.bin http://rapidshare.com/files/57931794/c3500xl-c3h2s-tar.120-5.WC15.tar http://rapidshare.com/files/57931795/c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA8a.bin http://rapidshare.com/files/57931804/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA10.bin http://rapidshare.com/files/57931806/c1200-k9w7-tar.123-8.JEB.tar http://rapidshare.com/files/57931819/c2960-lanbasek9-mz.122-37.SE.bin http://rapidshare.com/files/57931825/c2970-lanbasek9-mz.122-37.SE.bin http://rapidshare.com/files/57931847/asdm-512.bin http://rapidshare.com/files/57931872/c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE.bin http://rapidshare.com/files/57931908/c1700-k9o3sy7-mz.124-12c.bin http://rapidshare.com/files/57931928/c1700-advsecurityk9-mz.124-12c.bin http://rapidshare.com/files/57931989/c1811-advipservicesk9-mz.124-11.T3.bin http://rapidshare.com/files/57932029/c2600-ipvoice-mz.124-12c.bin http://rapidshare.com/files/57932035/c1841-advsecurityk9-mz.124-12c.bin http://rapidshare.com/files/57932036/c2600-advsecurityk9-mz.124-12c.bin http://rapidshare.com/files/57932162/c3845-adventerprisek9-mz.124-12c.bin http://rapidshare.com/files/218263394/c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.bin http://rapidshare.com/files/218263456/c4500-boot-mz.122-1.bin http://rapidshare.com/files/218263408/c4000-is-mz.120-7.bin http://rapidshare.com/files/218263486/c2600-is-mz.120-5.bin http://rapidshare.com/files/218263491/c2600-is-mz.120-8.bin http://rapidshare.com/files/218263802/c1600-sy-mz.122-3.bin http://rapidshare.com/files/218264046/c4000-ajs-mz.120-10.bin http://rapidshare.com/files/218264119/PDM-201.bin http://rapidshare.com/files/218264137/c2500-c-l.120-4.bin http://rapidshare.com/files/218264224/cat8510c-in-mz_120-1a_w5_6f.bin http://rapidshare.com/files/218264375/c4500-is-mz.120-7.bin http://rapidshare.com/files/218264406/c2600-i-mz.120-7.bin http://rapidshare.com/files/218264453/c2600-c-mz.121-9.bin http://rapidshare.com/files/218264688/c2600-is-mz.122-2.T.bin http://rapidshare.com/files/218265142/c2600-ik8s-mz.122-11.T.bin http://rapidshare.com/files/218267146/c2600-ik8o3s-mz.122-11.T.bin http://rapidshare.com/files/218277278/c2900XL-c3h2s-mz-120.5.2-XU.tar http://rapidshare.com/files/218281338/c2600-i-mz.121-3.T.bin http://rapidshare.com/files/218281634/c3640-d-mz.120-4.bin
درباره سیسکو Cisco ,
زینب بازدید : 4 چهارشنبه 03 بهمن 1397 زمان : ۱۱:۲۵ نظرات (0)
به زبان ساده Failover يعني ارتباطي را از طريق يك لينك با كيفيت برقرار نموده و يك لينك ديگري را به صورت standby نگه داريم. كه در مواقع قطعي لينك اول به صورت اتوماتيك بر روي لينك دوم switch شود.
اين كار با platform هاي Linux, Mikrotik و Cisco قابل اجراست اما ما در اين آموزش بر روي Cisco توضيح خواهم داد.

با يك مثال عملي شروع ميكنيم كه هم اكنون آن را زير بار دارم:

يك لينك وايرلس 90 كيلومتري وجود دارد كه روي آن 15 مگ اينترنت ارائه داده ميشود. به دليل اينكه اين اينترنت متعلق به يك دانشگاه است و روي آن web server قرار دارد 2M لينك پشتيبان بر روي بستر مخابراتي براي آن تعبيه گرديده است .
در سمت سرويس دهنده كه سايت A ميناميم يك عدد روتر 3845 و در سمت سرويس گيرنده كه سايت B ميناميم يك عدد 2811 وجود دارد. هر كدام داراي 2 Fast Ethernet است كه يكي به لينك وايرلس و ديگري به خط مخابراتي متصل است.
آدرس هاي لينك مخابراتي 2.2.2.1 و 2.2.2.2 و لينك وايرلس 1.1.1.1 و 1.1.1.2 ميباشند.
و رنج آدرس 24/ 109.74.224.0 به سمت سايت B رووت شده است.
ميبايست روتر ها به گونه اي تنظيم گردند كه كيفيت لينك وايرلس مرتبا چك شود و در صورت قطعي بيش از 10 ثانيه ارتباط به لينك مخابراتي منتقل گردد و اگر كيفيت لينك وايرلس به حالت اول برگشت مجددا ارتباط بر دوش آن باشد.

براي روتر سايت A مينويسيم:

ابتدا يك روول براي مانيتورينگ ايجاد ميكنيم:


Ip sla monitor 1

سپس نحوه چك up بودن لينك را مشخص ميكنيم. كه در اين مثال آدرس 1.1.1.2 را مرتبا ping ميكند. اگر طي 10 بار هر كدام زير 4 ثانيه جوابي برگشت خط up بوده وگرنه خط down محسوب مي گردد.


Type echo protocol ipIcmpEcho 1.1.1.2
Frequency 10
Timeout 4000

در دستور زير زمان اجرا و طول عمر فرايند بالا محاسبه ميگردد. كه مشخص كرده ايم از هم اكنون و براي هميشه اجرا شود.


ip sla monitor schedule 1 life forever start-time now

سپس ميبايست يك track براي آن بنويسيم تا بتوان بر اساس آن route نوشت.


Track 1 rtr 1 reachability

سپس نوبت نوشتن route است. ابتدا route را بر روي لينك اصلي مينويسيم و در آخر route , شماره آن track را كه رووت مادام up بودن آن track ميبايست فعال باشد مينويسيم:

Ip route 109.74.224.0 255.255.255.0 1.1.1.2 track 1

اكنون بايد route لينك backup را با metric 254 يعني بالاترين metric بنويسيم تا در صورت غير فعال شده route اول اتوماتيك اين route فعال شود.


Ip route 109.74.224.0 255.255.255.0 2.2.2.2 254

حالا نوبت سايت B رسيده:
دستورات مثل router A هستند اما با تفاوت آدرسها و رووت ها:


Ip sla monitor 1

در اينجا آدري سايت A بايد چك شود:

type echo protocol ipIcmpEcho 1.1.1.1
frequency 10
timeout 4000
ip sla monitor schedule 1 life forever start-time now
track 1 rtr 1 reachabilitydefault route هنگام OK بودن وضعيت:


ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 track 1


Default route هنگام قطعي لينك اصلي:


ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.2.1 254


تنظيمات به پايان رسيد. براي آزمايش ميتوان آدرس 109.74.224.1 را روي پينگ گذاشت و لينك وايرلس را قطع كرد.
خواهيم ديد كه پس از 2 request timed out ارتباط از طريق لينك backup برقرار مي شود.
براي مشاهده وضعيت failover ميتوان از دستور زير استفاده كرد:


Show ip sla monitor statistics

كه اينچنين خروجي خواهد داد:Round trip time (RTT) Index 1
Latest RTT: 8 ms
Latest operation start time: *23:38:31.073 UTC Fri Mar 5 2010
Latest operation return code: OK
Number of successes: 18
Number of failures: 0
Operation time to live: Forever

و در حالت قطعي:Round trip time (RTT) Index 1
Latest RTT: NoConnection/Busy/Timeout
Latest operation start time: *23:40:31.073 UTC Fri Mar 5 2010
Latest operation return code: Timeout
Number of successes: 29
Number of failures: 1
Operation time to live: Forever

Rased#sh ip sla monitor statistics
Round trip time (RTT) Index 1
Latest RTT: 8 ms
Latest operation start time: *2321.072 UTC Fri Mar 5 2010
Latest operation return code: OK
Number of successes: 42
Number of failures: 41
Operation time to live: Forever


دستوري ديگر براي چك كردن وضعيت:sh ip sla monitor operational-state
Entry number: 1
Modification time: *22:35:31.072 UTC Fri Mar 5 2010
Number of Octets Used by this Entry: 2264
Number of operations attempted: 445
Number of operations skipped: 0
Current seconds left in Life: Forever
Operational state of entry: Active
Last time this entry was reset: Never
Connection loss occurred: FALSE
Timeout occurred: FALSE
Over thresholds occurred: FALSE
Latest RTT (milliseconds): 12
Latest operation start time: *2331.072 UTC Fri Mar 5 2010
Latest operation return code: OK
RTT Values:
RTTAvg: 12 RTTMin: 12 RTTMax: 12
NumOfRTT: 1 RTTSum: 12 RTTSum2: 144
درباره سیسکو Cisco ,
زینب بازدید : 13 جمعه 16 شهريور 1397 زمان : ۰۳:۱۰ نظرات (0)
آموزش سيسكو ccna قسمت اول


سلاام به همه
آموزش هاي سيسكو رو هم از امرزو براتون ميزارم كه اميدوارم ازش بتونيد به خوبي استفاده كنيد چون كه اين آموزش ها رو جايي نميتونين كامل و خوب گير بياريد
اين آموزش رو من خودم تهيه كردم و 2-3 هفتهاي در كل جهت نوشتن اين آموزش صرف كردم كه اميد وارم مفيد باشه اين كارم
-- هر سوالي داشتين در همين تاپيك مطرح كنيد


قسمت اول :
در اینجا ما اول میخواهیم یاد بگیریم تا چگونه بتوانیم تنظیمات روتر را در کامپیوتر انجام دهیم و همچنین تعدادی دستور معدود برای کار با روتر را فرا بگیریم.
ما برای اتصال روتر به کامپیوتر نیاز به یک کابل کنسول داریم.که یک سر این کابل به روتر و سر دیگر آن به کامپیوتر میزنیم.
بعد از این کارها ما داخل کامپیوتر از طریق آدرس زیر عمل میکنیم تا بتوانیم ios روتر را ببینیم.
مراحل بصورت زیر میباشد.
Start----Programs----Accessories----Communications----HyperTerminal


یا میتوانیم از طریق Run میزنیم hypertrm

در اینجا بعد از دادن اسم،پورت com1 را انتخاب میکنیم ،(اگر laptop بود باید تبدیل usb به com داشته باشیم و باید com4 را انتخاب کنیم.)
در صفحه بعد باید سرعت انتقال روتر را تعیین کنیم که سرعت اصلی و پایه روتر 9600 است.
Bits per Second 9600

ما تا اینجا توانستیم تتنظیمات کامپیوتر را برای اتصال به روتر انجام دهیم.
در ادامه به شرح مسائل روتر میپردازیم.

روتر سه محیط دارد:
User Mode Privilege Mode Global Mode (Configuration Mode)
Router> (user mode) تنظیمات روتر را نمیتوان تغییر داد.
Router> enable با این دستور به قسمت فرماندهی روتر میرویم.
Router# (privilege mode)
Router# exit بازگشت فقط به یک مرحله قبل.

Router# Reload

مثل عمل restart در ویندوز میباشدو دوباره تمام مراحل راه اندازی و
شناسایی قطعات و تنظیمات را انجام میدهد.

بعد از وصل شدن به روتر اگر روتر نو باشد یا config آن پاک شده باشد سوالی از مامیپرسد که در پاسخ n را میزنیم.مثل هاردی که پارتیشن نشده باشد یا پارتیشن ان پاک شده باشد.سوال به شرح زیر است :

Would you like to inter the initial configuration dialog? [Yes/no]


بعد از تمام این کارها ما با دستور زیر میتوانیم مشخصات اینتر فیس های روتر را داشته باشیم .این دستور هم در privilege mode ,user mode اجرا میشود.
Show ip interface brief

ما در روتر میتوانیم دستورات را خلاصه هم تایپ کنیم به شرطی که دستور دیگری با ان مشخصات نداشته باشیم.
مثلا دستور بالا را میتوانیم به s hip int br این صورت تایپ کنیم .
و این نکته هم قابل ذکر میباشد که ما میتوانیم با زدن tab بعد از زدن چند کلمه مورد نظر، کلمه کامل را مشاهده کنیم
مثلا : sh + (tab) = show

در روتر کافی است ما جلوی هر دستور ? را بزنیم تا سوئیچ های آن کلمه را ببینیم این کار دقیقا مانند زدن ? در Dos میباشد.
E?

جواب : Enable exit


براي اينكه يك مقدار اين دستورات نا مرتب شده ببخشيد هر جلسهفايل ‌PDF جلسه قبل رو برتون ميزارم كه استفاده كنيد

برای انجام این قبیل کارها من برنامه packet tracer 5.0 یا برنامه dynamips رو پیشنهاد میکنم که انشاالله طریقه کار با dynamips رو داخل قسمت بعدی توضیح میدم.در ضمن فايل هاي ورد رو هم آماده كردم كه اونها رو هم براتون بعد از اتمام آموزش ها در يك فايل بري دانلود ميزارم --
دانلود برنامه packet tracer جهت شبيه سازي سوييچ و روتر هاي سيسكو از لينك زير
http://rapidshare.com/files/136479179/PT5.rar

کد: http://rapidshare.com/files/136479179/PT5.rar
درباره سیسکو Cisco ,
زینب بازدید : 11 سه شنبه 06 شهريور 1397 زمان : ۰۸:۵۵ نظرات (0)
1

تعداد صفحات : 1

موضوعات
لینک دوستان
پیوندهی روزانه
 • آرشیو لینک ها
 • صفحات جداگانه
  آمار سیت
 • کل مطالب : 132
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلین : 4
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 402
 • باردید دیروز : 1,507
 • بازدید هفته : 402
 • بازدید ماه : 402
 • بازدید سال : 402
 • بازدید کلی : 223,727